Posiedzenia Senatu

14. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

11 sierpnia 2020 r. rozpoczęło się 14. posiedzenie Senatu. Porządek obrad został uzupełniony o punkty: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów oraz informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji nt. działań i zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas protestów w Warszawie 7–8 sierpnia 2020 r. Zaplanowane na tym posiedzeniu przedstawienie przez Rzecznika Praw Dziecka informacji o jego działalności za rok 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka zostało przeniesione na następne posiedzenie.

Marszałek Senatu poinformował, że porządek posiedzenia może zostać uzupełniony o drugie czytanie projektów uchwały w 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych i rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili zmarłych senatorów I kadencji Franciszka Sobieskiego i Edmunda Bilickiego oraz senatora I–III kadencji Jerzego Madeja.

Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego (projekt grupy senatorów), w której składa hołd powstańcom śląskim za ich męstwo i poświęcenie w walce o powrót Górnego Śląska do Polski. W uchwale przypomniano, że 19 sierpnia 1920 r. Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz podjęcia działań bojowych. Walki wybuchły jednocześnie w powiatach pszczyńskim, rybnickim, katowickim, lublinieckim, tarnogórskim, toszecko-gliwickim i zabrskim. Walczono także w rejonie linii Opole–Krasiejów–Dobrodzień oraz w okolicach Raciborza i Koźla. Powstańcy opanowali większość strategicznych terenów przemysłowych z wyjątkiem dużych miast, w których stacjonowały wojska alianckie oraz jednostki policji bezpieczeństwa Sicherheitspolizei. Widząc brak reakcji Komisji Międzysojuszniczej na interpelacje dotyczące sankcji wobec powstańców, strona niemiecka zgodziła się na warunki zawieszenia broni i likwidację skompromitowanej policji bezpieczeństwa. W jej miejsce powołano mieszaną, polsko-niemiecką policję plebiscytową Abstimmungpolizei. Podstawowy cel powstańców został osiągnięty, w związku z czym II Powstanie Śląskie zakończyło się 25 sierpnia 1920 r.

Senat rozpatrzył ustawy:

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (projekt rządowy) wprowadzającą kolejne rozwiązania w ochronie zdrowia mające umożliwić skuteczną walkę z COVID-19, m.in. w zakresie kształcenia i uprawnień przedstawicieli zawodów medycznych. Nowela przewiduje elektronizację procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia niezbędne do ratowania życia i zdrowia. Umożliwia zdalne egzaminy specjalizacyjne w wybranych zawodach medycznych. Reguluje zasady, na jakich można sprowadzać leki i wyroby medyczne z zagranicy. Nowelizacja przewiduje ponadto, że położne w czasie epidemii będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom. Znosi też czasowo skierowania do psychologów dla dorosłych i wprowadza przejściową regulację o pobieraniu wymazów górnych dróg oddechowych do badań diagnostycznych na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 przez opiekunów medycznych. Nowelizacja wprowadza zmiany w organizacji i zarządzaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, polegające na tzw. pionizacji, która zakłada m.in., że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziałach wojewódzkich NFZ będzie wykonywał prezes NFZ. Z kolei minister zdrowia będzie mógł wydawać polecenia Funduszowi i podejmować działania związane z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa przewiduje również jednorazową rekompensatę dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego.

W trakcie dyskusji senatorowie zwracali uwagę przede wszystkim na niekonstytucyjne przepisy ustawy, które zostały dodane do projektu rządowego przez posłów podczas pierwszego i drugiego czytania. Chodzi m.in. o możliwość przyznania jednorazowej rekompensaty podmiotom, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 r., oraz zmiany w organizacji i zarządzaniu NFZ. Wskazywali też na trudności finansowe szpitali jednoimiennych, ograniczony dostęp chorych do lekarzy specjalistów, brak wskazań postępowania w czasie epidemii z pacjentami z chorobami przewlekłymi. Zwracali ponadto uwagę na obawy pracowników zdrowia związane z przepisem przewidującym karę więzienia za nieumyślny błąd medyczny. Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że ustawa, tzw. tarcza antykryzysowa w ochronie zdrowia, była oczekiwana przez środowisko medyczne, nie rozwiązuje jednak najważniejszych problemów – nie ma w niej żadnych wskazań dla służb medycznych, jak postępować w wypadku przewidywanego na jesień zwiększenia zachorowalności na COVID-19, nie porządkuje też systemu ochrony zdrowia. „Przewiduje za to rekompensaty dla Poczty Polskiej za tzw. pakiety wyborcze ministra Sasina czy zmiany organizacyjne NFZ, tzw. pionizację” – wyliczała. Poprawki do ustawy zgłosili senatorowie: Jerzy Czerwiński, Beniamin Godyla, Beata Małecka-Libera, Marek Martynowski, Gabriela Morawska-Stanecka, Aleksander Pociej, Joanna Sekuła i Józef Zając.

Ustawę o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (projekt rządowy), która ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością zwiększenia liczby i wysokości odszkodowań wypłacanych w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Umożliwia przejmowanie przez Skarb Państwa części ryzyka ubezpieczeniowego od zakładów ubezpieczeń – w zamian ubezpieczyciele przekażą Skarbowi Państwa odpowiednią część składki ubezpieczeniowej.

Ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów (projekt rządowy). Ma ona pomóc w realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z 2019 r., wprowadzającego m.in. ujednolicone procedury oceny towarów, punkty kontaktowe ds. produktów rozumiane jako instrument wsparcia dla przedsiębiorców i szybkie ścieżki pozasądowego rozwiązywania problemów w ramach systemu SOLVIT. Ustawa określa sankcje w wypadku naruszenia postanowień tego rozporządzenia i wskazuje organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego ds. produktów.

Nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (projekt rządowy) umożliwiającą wdrożenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. Na poprawę ich sytuacji przewidziano ponad 1 mld zł. Według szacunków resortu rolnictwa z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 180 tys. gospodarstw, a pierwsze środki trafią do rolników jeszcze jesienią 2020 r. Przewiduje się, że w formie jednorazowej płatności ryczałtowej otrzymają ją producenci krów mięsnych i mlecznych, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego i nieśnego oraz upraw roślin ozdobnych. Pomoc będzie przyznawana i wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szacuje się, że wsparcie na gospodarstwo wyniesie od 1 do 30 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy to 7 tys. euro.

fot. M. Marchlewska, Kancelaria Senatu