Polityka Krajowa Posiedzenia Senatu

18. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Senat w dniu 25 listopada 2020 r. podjął uchwałę wzywającą Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej

2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (39) do ustawy

3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy

4.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. odrzucił ustawę

5.

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy

6.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy

7.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (451) do ustawy

8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki do ustawy

9.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

10.

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy

11.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. bez poprawek

12.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

13.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2020 r. bez poprawek

14.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2020 r. bez poprawek

15.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2020 r. bez poprawek

16.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2020 r. bez poprawek

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

19.

Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. przyjął wniosek o odrzucenie projektu ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji i tym samym nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

21.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

22.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Senat w dniu 2 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

23.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

Senat w dniu 2 grudnia 2020 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

24.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia

Senat w dniu 2 grudnia 2020 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia

25.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Senat w dniu 2 grudnia 2020 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

26.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

Senat w dniu 2 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

27.

Drugie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego

28.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

29.

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o działaniach policji wobec uczestniczek i uczestników protestów po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego

Punkt został rozpatrzony

30.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 2 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek

31.

Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek

32.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

33.

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek

34.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek