Polityka Krajowa Posiedzenia Senatu

19. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy

2.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

3.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Senat dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

4.

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Senat dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy

5.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy

6.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek

7.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek

8.

Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarią, podpisanego w Sofii dnia 29 kwietnia 1925 roku.

Senat w dniu 16 grudnia 2020 przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek

9.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek

10.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek

11.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek

12.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. odrzucił ustawę

13.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (1) do ustawy

14.

Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Senat dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek

15.

Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek

16.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek

17.

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Senat dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia r. bez poprawek

18.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. odrzucił ustawę

19.

Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek

20.

Ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek

21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

23.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

24.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

25.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

26.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

27.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

28.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich