Posiedzenia Senatu

2. posiedzenie Senatu

Po południu 17 grudnia 2019 r. zakończył się pierwszy dzień  obrad Senatu. Senatorowie jednogłośnie podjęli uchwałę w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu. Izba w tym dniu rozpatrzyła m.in. nowelizację ustawy o podatku akcyzowym i nowelizację ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na początku posiedzenia senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć górników kopalni „Wujek” zamordowanych 16 grudnia 1981 r., robotników poległych na Wybrzeżu w grudniu 1970 r., a także zmarłego 19 listopada 2019 r. Franciszka Bachledy-Księdzularza, senatora III–V kadencji.

Senat podjął uchwałę w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu (inicjatywa senatora Jerzego Wcisły), w którym oddaje hołd wszystkim, którzy sprzeciwili się komunistycznej władzy, wszystkim, którzy stracili wówczas życie, zdrowie lub wolność. Jak napisano w uchwale, wydarzenia na Wybrzeżu to jeden z najbardziej tragicznych okresów we współczesnych dziejach Polski, a 17 grudnia 1970 r. przeszedł do historii jako „czarny czwartek”. Pokazały bezwzględność komunistycznej władzy, gotowej wydać rozkaz strzelania do tych, którzy się jej sprzeciwią.

Izba rozpatrzyła:

Ustawę o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) rozszerzającą zakres zadań realizowanych przez fundusz, który zmieni nazwę na: Fundusz Solidarnościowy. Umożliwia udzielenie wsparcia z jego środków nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także emerytom i rencistom. Będą z niego finansowane m.in. tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. Zgodnie z nowelizacją pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent, wypłaconych w 2019 r. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), są kosztami Funduszu Solidarnościowego, który przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej. W wyniku nowelizacji maksymalny limit wydatków w latach 2019–28 zwiększy się z prawie 23,7 mln zł do 32,2 mln zł.

Nowelizację ustawy o podatku akcyzowym (projekt rządowy), która przewiduje 10-procentowy wzrost stawek podatku akcyzowego na napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie), wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki), susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Przewidywana indeksacja akcyzy na używki nie obejmie cydru i perry o mocy nieprzekraczającej 5%, które pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Zerowa stawka akcyzy obowiązuje do końca czerwca 2020 r. na papierosy elektroniczne. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wyniesie 0,55 zł za każdy ml płynu.

Podczas prac nad tą nowelą Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przygotowała projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, przewidujący przedłużenie do 31 stycznia 2021 r. okresu stosowania także papierowego dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL2. W wyniku głosowania Izba zdecydowała o skierowaniu projektu ustawy do komisji budżetu. Taką samą zmianę zakłada ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawa – Prawo celne, która będzie rozpatrywana na tym posiedzeniu Senatu.

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawę – Prawo celne (projekt poselski), przedłużającą do 31 stycznia 2021 r. okres, w którym możliwa będzie dostawa wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL2 również na podstawie papierowego, a nie tylko elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). Dotyczy to wyrobów objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa lotnicze, gaz płynny – LPG, paliwa żeglugowe, alkohol etylowy dla aptek i przemysłu spożywczego) i wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby dla przemysłu chemicznego, np. rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do farb i komponenty do ich produkcji).

Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt rządowy), przewidującą zwiększenie o 2 mld zł funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zasilenie Funduszu Wsparcia Policji kwotą w wysokości 1 mld zł. Umożliwia ponadto wykorzystanie do 30 kwietnia 2020 r. środków zaplanowanych w budżecie na 2019 r. przeznaczonych na: realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (103 mln 681 tys. 320 zł); zakup ambulansów dla ratownictwa medycznego (20 mln 400 tys. zł); wydatki majątkowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (14 mln 202 tys. 272 zł).

Nowelę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (projekt rządowy), która przesuwa do 30 czerwca 2020 r. termin, od którego mają być stosowane przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnicy tego podatku będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku i do jego wpłacania od przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 lipca 2020 r.

Senatorowie rozpoczęli rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt rządowy), która przedłuża o rok, do 1 stycznia 2021 r., termin wejścia w życie przepisów ustawy, które wprowadzają m.in. nowy system finansowania ulg. Zmiana terminu umożliwi zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych, a także przedłużenie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników komercyjnych.