Polityka Krajowa Posiedzenia Senatu

20. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa budżetowa na rok 2021

Senat w dniu 12 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (109) do ustawy

2.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy

3.

Ustawa o rezerwach strategicznych

Senat w dniu13 stycznia 2021 r. odrzucił ustawę o rezerwach strategicznych

4.

Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2020 r. bez poprawek

5.

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. bez poprawek

6.

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

7.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

8.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2020 r. bez poprawek

9.

Ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2020 r. bez poprawek

10.

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (1) do ustawy

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Trybunale Stanu

więcej informacji o punkcie

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

16.

Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął rezolucję w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

17.

Drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II