Posiedzenia Senatu

21. posiedzenie Senatu RP X kadencji – 17-19.02.2021 r.

Porządek obrad

1.
Ustawa o służbie zagranicznej
2.
Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
3.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
4.
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
5.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
6.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
7.
Drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
8.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
9.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców
Druki senackie: 200, 200 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy, OE-323
więcej informacji o punkcie
10.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

11.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
12.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
13.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
14.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
15.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
16.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
17.
Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich