Posiedzenia Senatu

22. posiedzenie Senatu RP X kadencji – 24-25.03.2021 r.

1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

3.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.

5.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Senat w dniu 25 marca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

8.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

10.

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

11.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

12.

Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

13.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

14.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Senat w dniu 25 marca 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Senat w dniu 25 marca 2021r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju.

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Senat w dniu 25 marca 2021r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Senat w dniu 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

19.

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

Senat w dniu 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy.

20.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

Senat w dniu 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

21.

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

Senat w dniu 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej.

22.

Zmiany w składzie komisji senackich Senat w dniu 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich