Posiedzenia Senatu

24. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Senat w dniu 12 maja 2021 r. podjął uchwałę w 100-lecie III Powstania Śląskiego

2.

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych “Solidarność”

Senat w dniu 12 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych “Solidarność”

3.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

4.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

5.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Senat w dniu 13 maja 2021 r. odrzucił ustawę

6.

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

7.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy

8.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy

Druki sejmowe: 808,  do druku 808,  do druku 808,  do druku 808,  do druku 808,  865,  1025,  1025 A

10.

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. odrzucił ustawę

11.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

więcej informacji o punkcie

12.

Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

13.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy

14.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

15.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

16.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (44) do ustawy

17.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

18.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

19.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy

20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.

22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

23.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat w dniu 13 maja 2021 r. nie wyraził zgody na powołanie Pana Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich.

24.

Drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął apel o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów.

25.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

26.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Senat w dniu 27 maja 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

27.

Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Senat w dniu 27 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

28.

Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Senat w dniu 27 maja 2021 r. podjął opinię w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską.

29.

Drugie czytanie projektu uchwały potępiającej działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego

Senat w dniu 27 maja 2021 r. podjął uchwałę potępiającą działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego