Posiedzenia Senatu

26. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56

Senat w dniu 16 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56

2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76

Senat w dniu 16 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76

więcej informacji o punkcie

3.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji

Senat w dniu 17 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę czwartej deportacji

4.

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

8.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.

9.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. odrzucił ustawę.

10.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.

11.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

12.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

13.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

14.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. odrzucił ustawę.

15.

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

16.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych.

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Druki senackie: 394,  394 S  

19.

Drugie czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody w systemie ochrony zdrowia.

20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

21.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Senat w dniu 17 czerwca 2021 r. zapoznał się z Informacją

22.

Ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.

23.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

24.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. nie wyraził zgody na powołanie Pani Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich

25.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

26.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.