Posiedzenia Senatu

27. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat w dniu 21 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich i wyraził zgodę na powołanie pana Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

2.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy

Druki sejmowe: 1188,  do druku 1188,  do druku 1188,  1212,  1212 A    

3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 21 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Upoważniony do reprezentowania Senatu w toku dalszych prac nad tym projektem – senator Ryszard Majer

4.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy

5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy

6.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy

7.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

8.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. odrzucił ustawę

9.

Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

10.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

11.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy

12.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

Druki sejmowe: 1090,  do druku 1090,  do druku 1090,  do druku 1090,  do druku 1090,  1210,  1210 A          

13.

Ustawa o gatunkach obcych

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

14.

Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 lipca 2021 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy

15.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

19.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Senat w dniu 22 lipca 2021 r. zapoznał się z Informacją

20.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2020 roku petycji

Senat w dniu 22 lipca 2021 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem

21.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę i odrzucił Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku

22.

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę i odrzucił Informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 roku.

23.

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 23 lipca 2021 r. wyraził zgodę na powołanie Pana Karola Nawrockiego na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu