Posiedzenia Senatu

28. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Senat w dniu 4 sierpnia 2021 r. zapoznał się z Informacją

2.

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy

3.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. bez poprawek

4.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. bez poprawek

5.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (36) do ustawy

6.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy

7.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. odrzucił ustawę

8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy

9.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. bez poprawek

10.

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy

11.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. odrzucił ustawę

12.

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. bez poprawek

13.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy

14.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. bez poprawek

15.

Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. bez poprawek

więcej informacji o punkcie

16.

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

17.

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. bez poprawek

18.

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. bez poprawek

19.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. odrzucił ustawę

20.

Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. odrzucił ustawę

21.

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy

22.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

23.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

24.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (43) do ustawy

25.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

26.

Drugie czytanie projektu uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego