Posiedzenia Senatu

34. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

Senat w dniu 14 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

4.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.

5.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. bez poprawek.

8.

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. bez poprawek.

9.

Ustawa o wyrobach winiarskich

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. bez poprawek.

10.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

11.

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.

12.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

13.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

14.

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. bez poprawek.

15.

Ustawa o dodatku osłonowym

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

16.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. bez poprawek.

17.

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

18.

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (29) do ustawy.

19.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

20.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

21.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. odrzucił ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r.

22.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. bez poprawek.

23.

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

24.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

25.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

26.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

27.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego.

28.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach.

29.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.