Posiedzenia Senatu

4. posiedzenie Senatu RP X kadencji

5 lutego 2020 r. zakończył się pierwszy dzień  4. posiedzenia Senatu. Tego dnia senatorowie rozpatrzyli 5 ustaw. Na wniosek wicemarszałka Bogdana Borusewicza i senatora Kazimierza Kleiny Izba zapoznała się z informacją prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji klientów GetBack SA ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów przez instytucje państwowe przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz działań podjętych w celu umożliwienia odzyskania środków zainwestowanych w obligacje GetBack SA. Informację przedstawił wiceminister finansów Leszek Skiba.

Pierwszego dnia obrad Senat rozpatrzył następujące ustawy:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (projekt poselski) przewiduje rekompensatę, w łącznej wysokości 1,95 mld zł, w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w roku 2020 z uwzględnieniem części rekompensaty niewypłaconych w latach 2018–19. Środki z rekompensaty Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podzieli między jednostki publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na wypełnianie misji publicznej. Nowela uchyla ponadto przepis ograniczający liczbę członków zarządu spółki TVP do 3 osób, co oznacza, że będą w tym wypadku stosowane przepisy kodeksu spółek handlowych.

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (projekt rządowy) przewiduje, że emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. „Trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku wypłaty dodatkowego świadczenia. W 2020 r. to 1200 zł brutto. Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie się jej wliczać do dochodu.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) modyfikuje ona obecnie obowiązujące zasady waloryzacji emerytur i rent. Przewiduje, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24%, nie mniej niż o 70 zł brutto (35 zł w wypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w wypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy). Do 1200 zł wzrosną najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne, do 900 zł – renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Większą podwyżkę otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto. Nowelizacja podwyższa także do 1700 zł próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób w wieku 18 lat niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zwiększa też rolę koordynacyjno-nadzorczą głównego inspektora sanitarnego, aby zapewnić skuteczny nadzór w zakresie zdrowia publicznego i podejmowanie decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju. Nowela wzmacnia ponadto pozycję wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (projekt rządowy) ściśle wiąże się z projektem budżetu na rok 2020. Najważniejszych zmiany to m.in. regulacje dotyczące Funduszu Pracy, przewidujące, że ponad 2,2 mld zł z jego środków zostanie przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. 310 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostanie przekazane na refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników. Ustawa zapewnia również środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS. Umożliwia ponadto finansowanie wydatków (433,1 mln zł) na modernizację wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa”. Ustawa określa także na 30 września 2020 r. termin wypłaty podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w związku z kwotą bazową i obowiązek wyrównania od 1 września 2020 r.