Posiedzenia Senatu

41. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy

2.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. bez poprawek

3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawkę do ustawy

Druki sejmowe: 2110,  do druku 2110,  do druku 2110,  do druku 2110,  do druku 2110,  2139,  2139 A          

5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. bez poprawek

6.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy

7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

8.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe

16.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 kwietnia 2022 r. bez poprawek

17.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich