Posiedzenia Senatu

46. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Senat w dniu 20 lipca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. bez poprawek

2.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Senat w dniu 20 lipca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. bez poprawek

3.

Drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta

Senat w dniu 20 lipca 2022 r. podjął uchwałę w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta

4.

Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. odrzucił ustawę.

8.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

10.

Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.

11.

Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

12.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

13.

Ustawa o ekonomii społecznej

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

14.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. odrzucił ustawę.

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

17.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2021 roku

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. odrzucił Sprawozdanie.

18.

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 roku

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. odrzucił Informację.

19.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. bez poprawek

20.

Ustawa o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

21.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2021 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. zapoznał się z Informacją

Druki senackie: 683  

więcej informacji o punkcie

22.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2021 roku petycji

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. zapoznał się ze sprawozdaniem

23.

Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. podjął uchwałę stwierdzającą pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego.

24.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat perspektywy pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. zapoznał się z Informacją

25.

Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. odwołał członka Rady Polityki Pieniężnej, Pana Rafała Surę, z pełnionej funkcji.

26.

Zmiany w składzie komisji senackiej

Senat w dniu 21 lipca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.