Posiedzenia Senatu

51. posiedzenie Senatu RP X kadencji

26 – 27 października  2022 r.

1.

Drugie czytanie projektu uchwały o uznaniu rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

Senat w dniu 26 października 2022 r. podjął uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

2.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Senat w dniu 27 października 2022 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy

3.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Senat w dniu 27 października 2022 r. wprowadził poprawki (56) do ustawy

4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

Senat w dniu 27 października 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

5.

Ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 27 października 2022 r. odrzucił ustawę

6.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 7 października 2022 r. bez poprawek

7.

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Senat w dniu 27 października 2022 r. odrzucił ustawę

8.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe

Senat w dniu 27 października 2022 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy

9.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych

Senat w dniu 27 października 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

10.

Ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Senat w dniu 27 października 2022 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy

11.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2022 r. bez poprawek

12.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 27 października 2022 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy

13.

Ustawa o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Senat w dniu 27 października 2022 r. odrzucił ustawę

14.

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2022 r. bez poprawek

15.

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2022 r. bez poprawek

16.

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Senat w dniu 27 października 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy

17.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 7 października 2022 r. bez poprawek

18.

Ustawa o Centralnym Azylu dla Zwierząt

Senat w dniu 27 października 2022 r. wprowadził poprawki (26) do ustawy

19.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 6 października 2022 r. bez poprawek

20.

Ustawa o wypowiedzeniu Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 6 października 2022 r. bez poprawek

21.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2022 r. bez poprawek

22.

Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2022 r. bez poprawek

23.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r.

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2022 r. bez poprawek

24.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Nowym Delhi dnia 25 kwietnia 2022 r.

Senat w dniu 27 października 2022 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2022 r. bez poprawek