Posiedzenia Senatu

63. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Senat w dniu 21 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w 20. rocznicę referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

2.

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 czerwca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 26 maja 2023 r. bez poprawek

3.

Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

4.

Ustawa o świadczeniu wspierającym

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (76) do ustawy

5.

Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. odrzucił ustawę

6.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

7.

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (39) do ustawy

8.

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy

9.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy

10.

Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 26 maja 2023 r. bez poprawek

11.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy

12.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy

13.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy

14.

Ustawa o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy

Druki sejmowe: 3148,  do druku 3148,  do druku 3148,  do druku 3148,  do druku 3148,  3256,  3256 A          

15.

Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy

16.

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (35) do ustawy

17.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy

18.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

19.

Ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy

20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

23.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

24.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. zapoznał się z Informacją.

25.

Powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i powołał w skład Kolegium pana Bartosza Machalicę oraz pana Grzegorza Motykę

26.

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Senat w dniu 22 czerwca 2023 r. nie wyraził zgody na powołanie Pana Jana Nowaka na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/tematy,596,1.html