Posiedzenia Senatu

64. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

2.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Senat w dniu 13 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

3.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Senat w dniu 13 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.

4.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.

8.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. bez poprawek.

9.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

10.

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (40) do ustawy.

11.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (54) do ustawy.

12.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

13.

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

14.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy.

15.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 2023 r.

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. bez poprawek.

16.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, sporządzonego w Seulu dnia 12 listopada 2012 r., do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. bez poprawek.

17.

Drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu – apogeum ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej, projektu uchwały w 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu oraz pacyfikacji Michniowa

Senat w dniu 13 lipca 2023 r. podjął uchwałę w 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu oraz pacyfikacji Michniowa.

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

19.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

23.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

24.

Drugie czytanie projektu ustawy o krakowskim związku metropolitalnym „Krakowska Metropolia”.

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o krakowskim związku metropolitalnym.

25.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie standaryzacji procesów rejestracji stanu cywilnego w Unii Europejskiej i usprawnienia wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego między państwami członkowskimi

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie standaryzacji procesów rejestracji stanu cywilnego w Unii Europejskiej i usprawnienia wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego między państwami członkowskimi.

26.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2022 roku petycji

Senat w dniu 13 lipca 2023 r. zapoznał się ze sprawozdaniem.

27.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2022 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2022 roku.

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. odrzucił Sprawozdanie.

28.

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2022 roku

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. odrzucił Informację.

29.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2022 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Senat w dniu 13 lipca 2023 r. zapoznał się ze Informacją.

30.

Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę podjęcia prac nad koncepcją Kanału Augustowskiego

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. podjął uchwałę w 200. rocznicę podjęcia prac nad koncepcją Kanału Augustowskiego.

31.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie

Senat nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

32.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 14 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.