9 posiedzenie senatu

Posiedzenia Senatu

9. Posiedzenie Senatu RP – dzień pierwszy

15 kwietnia 2020 r. zakończył się pierwszy dzień 9. posiedzenia Senatu, zwołanego przez marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego po uzyskaniu zgodnej opinii Konwentu Seniorów.– Pierwszego dnia obrad Izba rozpatrzyła 2 ustawy.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (projekt rządowy) wprowadza szczególne rozwiązania, które dadzą podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. W ustawie zawarto szereg odstępstw od zasad i standardów, zawartych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, takich jak m.in. rezygnacja z przeprowadzania konkursów, wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych itp.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekty poselski i rządowy). Stanowi ona kontynuację realizacji przyjętej tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadza kolejne rozwiązania zapewniające przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne. Przewidziano m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Ustawa wprowadza też 3-miesięczne zwolnienia ze składek dla firm zatrudniających do 49 pracowników, te zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności. Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.  Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w razie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa wprowadza też nielimitowany dostęp do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów) i bezpłatne korzystanie ze stron jednostek sektora finansów publicznych. W ramach pomocy dla służby zdrowia założono m.in. wsparcie wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne) w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności w sposób zdalny. Ustawa wprowadza też rozwiązania umożliwiające przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego elastyczną organizację czasu pracy. Zawiera również regulacje dotyczące funkcjonowania Poczty Polskiej – przesyłkę listową rejestrowaną będzie można doręczyć do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie. Ustawa przewiduje także wydłużenie terminów na wypełnienie przez obywateli obowiązków, m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów, przedłużenie ważności legitymacji studenckich, doktoranckich i służbowych nauczycieli akademickich, a także zawieszenie spłaty kredytu studenckiego do pół roku. Wyłącza ponadto ze stosowania w okresie epidemii podawania do wiadomości wyborców informacji w formie obwieszczenia; wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; głosowania przez pełnomocnika; ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart. Zgodnie z ustawą w wypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w drodze rozporządzenia premier może ustanowić dzień wolny od pracy.

Po raz pierwszy w historii Senat obradował w sposób hybrydowy – na posiedzeniu plenarnym i w sposób elektroniczny. Podstawową formą posiedzenia Senatu są obrady plenarne w siedzibie Senatu. Każdy senator, który chciał osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, mógł przybyć do siedziby Izby, gdzie zapewniono mu środki ochrony osobistej i przypisano imiennie miejsce na sali plenarnej lub w sali 217. Senatorowie zajęli miejsca według parytetu ustalonego przez marszałka Senatu w porozumieniu z klubami i kołami senatorskimi. Między miejscami zajmowanymi przez senatorów zachowana została bezpieczna odległość. Sale obrad połączone są łącznością audio-wideo, co umożliwia senatorom zabieranie głosu w debacie ze swojego miejsca. Ze swoich  miejsc przemawiają też obecni na posiedzeniu przedstawiciele rządu. Głosowanie w gmachu Senatu będzie się odbywać za pomocą aparatury. Senatorom, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Izby, umożliwiono zdalne uczestnictwo w obradach – zabieranie głosu, składanie wniosków i głosowanie, przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
Ze względu na stan epidemii podczas posiedzenia w gmachu Senatu wprowadzono specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. Przy obsłudze posiedzenia pracuje ograniczona do niezbędnego minimum liczba pracowników Kancelarii Senatu. Do dyspozycji senatorów i pracowników Kancelarii Senatu są maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny. Wszystkim osobom wchodzącym do gmachu Senatu zmierzono temperaturę..