Posiedzenia Komisji

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Uczestniczę zdalnie  w Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności .
Rozpatrujemy dziś :
📍 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów (druk senacki nr 172, druki sejmowe nr 495 i 507).
Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
📍 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 162, druki sejmowe nr 455, 480 i 480-A).
Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
📍 ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 167, druki sejmowe nr 437, 437-A i 502).
Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.