Polityka Krajowa Polityka Lokalna

Nowa matryca stawek VAT – zmiany stawek podatku od towarów i usług od 1 lipca 2020

Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje nowa treść załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, ale na podstawie przepisów przejściowych będą one stosowane dopiero od 1 lipca 2020 r. (art. 7 ustawy zmieniającej z 9 sierpnia 2019 r.).

Są to załączniki, w których są wymienione towary i usługi opodatkowane stawkami 8% i 5%.

Od 1 lipca 2020 r. klasyfikacja statystyczna PKWIU 2008 używana w załącznikach 3 i 10 zostanie zastąpiona w przypadku towarów Nomenklaturą Scaloną CN, a w przypadku usług klasyfikacją PKWiU 2015. W przypadku towarów, nowa treść tych załączników zostanie znacznie uproszczona poprzez dążenie do stosowania jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych działów CN. Ograniczona w związku z tym zostanie liczba przypadków, gdy podobne towary (towary takiej samej kategorii) są opodatkowane różnymi stawkami VAT.

Wiąże się z tym konieczność zmiany stawek dla niektórych towarów. Najczęściej obowiązywać będzie zasada obniżania stawek VAT („równania w dół”), ale nie bezwzględnie, gdyż w przypadku niektórych towarów stawka VAT ulegnie podwyższeniu.

Wysokość podatku w gastronomii

Nie zawsze czynności dokonywane w ramach działalności gastronomicznej stanowią świadczenie usług w rozumieniu VAT. Według przepisów unijnych oraz orzecznictwa unijnego czynności te z punktu widzenia VAT mogą stanowić dostawy towarów. Jest tak na przykład w przypadku sprzedaży posiłków na wynos czy w przypadku posiłków zamawianych na telefon.

Stan prawny w tym zakresie ulegnie zmianie. Od 1 lipca 2020 r. będzie stosowany, dodany 1 listopada 2019 r., art. 41 ust. 12f ustawy o VAT. Ustanawia on jako zasadę opodatkowanie według stawki VAT 8% wszystkich czynności (tj. do dostaw towarów i świadczenia usług), które według PKWiU z 2015 r. są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem.

Przykład

Podatnik prowadzi pizzerię i oferuje sprzedaż pizzy z dowozem. Obecnie do takich dostaw podatnik stosuje stawkę VAT w wysokości 5% (uznając stanowisko zajęte przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej za nieprawidłowe). Od 1 lipca 2020 r. postępowanie takie będzie jednoznacznie nieprawidłowe, gdyż według art. 41 ust. 12f ustawy o VAT dostawy takie będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% (a w niektórych przypadkach nawet 23%, np. w przypadku pizzy z owocami morza).

Stawka 8% nie będzie miała jednak zastosowania do całej sprzedaży składającej się na takie czynności. Istnieć będą trzy grupy wyłączeń z zakresu stosowania stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 12f ustawy o VAT. Dostawa towarów objętych tymi wyłączeniami będzie opodatkowana stawką 23%. Są to:

  1. napoje inne niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy o VAT lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowanie i podanie;
  2. towary nieprzetworzone przez podatnika, inne niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy o VAT lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie;
  3. posiłki, których składnikiem są:
  • homary i ośmiornice oraz inne towary objęte CN 0306-0308 (np. krewetki, małże czy ślimaki),
  • kawior lub namiastki kawioru objęte CN 1604,
  • przetwory z homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605.

Przykład

Podatnik prowadzący restaurację ma w ofercie, między innymi, danie z ośmiornicy. Obecnie sprzedaż takiego dania korzysta z opodatkowania podatkiem VAT według stawki 8%. Od 1 lipca 2020 r. jego sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%.