Polityka Krajowa Posiedzenia Senatu

Poprawki Senatu do ustawy o wyborach prezydenckich

Senat 1 czerwca br. podczas pierwszego dnia 11. posiedzenia przyjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Izba wprowadziła do ustawy 36 poprawek.

Senatorowie zdecydowali m.in., że w ustawie powinien zostać zagwarantowany termin 10 dni na zbieranie podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta, a podpisy będzie można także zbierać za pomocą platformy e-PUAP. Zgodnie z inną poprawką Senatu głosowanie w wyborach prezydenckich miałoby się odbywać w godz. 6.00-22.00. Senatorowie zdecydowali także, że to Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra zdrowia miałaby podejmować decyzję o wyłącznym głosowaniu korespondencyjnym na danym terenie, gdyby wymagała tego sytuacja epidemiczna. Senatorowie przyjęli także poprawkę skracającą z 21 do 16 dni czas dla Sądu Najwyższego na stwierdzenie ważności wyborów prezydenckich. Zgodnie z inną poprawką pakiet wyborczy do głosowania korespondencyjnego będzie traktowany jak przesyłka polecona, a jego odbiór przez wyborcę będzie kwitowany podpisem.

Senat zdecydował także o wydłużeniu niektórych terminów w kalendarzu wyborczym. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców przebywających na kwarantannie lub izolacji został zmieniony z 2 na 5 dzień przed dniem wyborów, czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego z 12 do 15 dni przed wyborami dla wyborców za granicą, a czas na wysłanie im pakietu wyborczego z 6 do 9 dni. Kolejne poprawki wprowadzają ułatwienia dla osób niepełnosprawnych głosujących korespondencyjnie, np. poprzez umożliwienie głosowania za pomocą nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Inna poprawka zwiększa czas w TVP i Polskim Radiu, przeznaczony na audycje, przygotowane przez komitety wyborcze.

Inne poprawki dotyczyły kwestii finansowania zadań samorządów związanych z wyborami. Zagwarantowano m.in., że za wyposażenie lokali wyborczych w środki przeciwepidemiczne odpowiada wójt, ale koszty tych zadań, jako zleconych gminie, pokryte maja być z budżetu państwa. Senatorowie zaproponowali także możliwość zwiększenia składu obwodowych komisji wyborczych (minimalnie 5 osób) oraz  wprowadzenie możliwości łączenia komisji wyborczych na wniosek wójta.

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego przewiduje, że głosowanie odbędzie się metodą tradycyjną, w lokalach wyborczych i ‒ dla chętnych ‒ korespondencyjnie. Zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja, bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia, daje też prawo startu nowym kandydatom. Ustawa nakłada też na Marszałka Sejmu obowiązek określenia, po zasięgnięciu opinii PKW, tzw. kalendarza wyborczego, czyli dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, przewidzianych w kodeksie wyborczym i ustawie.

Źródło: Senat RP

Foto: Kancelaria Senatu Marta Marchlewska