Posiedzenia Komisji

Posiedzenie komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Rodziny,Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawczej

Omawiany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), który przewiduje m.in. skrócenie do 1 września 2020 r. vacatio legis ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, skrócenie z 72 do 48 godzin terminu na rozpatrzenie przez sąd zażalenia wniesionego przez osobę stosującą przemoc, a także stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez Żandarmerię Wojskową. Doprecyzowano ponadto, że zawiadomienia kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie powinny być napisane prostym, jasnym językiem, tak aby były zrozumiałe dla osób, które nie korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej.