Posiedzenia Komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Po północy🕛 rozpoczęliśmy pracę w połączonych komisjach Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i Budżetu i Finansów Publicznych. Pracujemy nad 88 poprawkami, każdą z nich izba zdecydowała się głosować osobno🙋‍♂️🙋‍♀️

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 22), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 8)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 8. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

  2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 8. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.