Posiedzenia Senatu

39. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie

Senat w dniu 23 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie

2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

Senat w dniu 24 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

3.

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy

4.

Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Senat w dniu 24 marca 2022 r. odrzucił ustawę

5.

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

6.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2022 r. bez poprawek

7.

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. bez poprawek

8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

9.

Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

10.

Ustawa o wyrobach medycznych

Senat w dniu 24 marca 2022 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy

11.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2022 r. bez poprawek

12.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2022 r. bez poprawek

13.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2022 r. bez poprawek

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Senat w dniu 24 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

15.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Senat w dniu 24 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

16.

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2022 r. bez poprawek

17.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2022 r. bez poprawek

18.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2022 r. bez poprawek

19.

Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Senat w dniu 24 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2022 r. bez poprawek

Na dzisiejszym posiedzeniu Senatu jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie upamiętnienia 80.rocznicy wyjścia 🇵🇱Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie.Gościem Honorowym była Anna Maria Anders-Ambasador RP w Rzymie, z którą mogłyśmy spotkać się i wymienić poglądy, szczególnie w dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej na świecie