Posiedzenia Senatu

37. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

2.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2021 r. (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. zapoznał się z Informacją

3.

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. bez poprawek.

więcej informacji o punkcie

4.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. bez poprawek.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. bez poprawek.

8.

Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim.

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.