Posiedzenia Senatu

50. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Komisje w sprawozdaniach przedstawiły odmienne wnioski – ustawa została odesłana do komisji

2.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

W dyskusji nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym –komisje wnoszą o odrzucenie ustawy – głosowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia

3.

Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024

W dyskusji nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym –wniosek poddany pod głosowanie na posiedzeniu komisji (o przyjęcie ustawy bez poprawek) nie uzyskał większości głosów – głosowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia

4.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

W dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – ustawa została odesłana do komisji

5.

Ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane

W dyskusji nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym – komisja wnosi o wprowadzenie poprawek – głosowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia

6.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

W dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – ustawa została odesłana do komisji

7.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

W dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – ustawa została odesłana do komisji

8.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

W dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – ustawa została odesłana do komisji

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W dyskusji nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym –komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek – głosowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia

10.

Ustawa o medycynie laboratoryjnej

W dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – ustawa została odesłana do komisji

11.

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

12.

Wybór ławników Sądu Najwyższego