Posiedzenia Senatu

65. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. bez poprawek.

2.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. bez poprawek.

3.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. bez poprawek.

4.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

6.

Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

7.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy.

8.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

więcej informacji o punkcie

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

10.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Senat w dniu 27 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

12.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. bez poprawek.

13.

Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

14.

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Senat w dniu 27 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.

15.

Ustawa o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno‑Medycznej oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. bez poprawek.

16.

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.

17.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

18.

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

19.

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy.

20.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. bez poprawek.

21.

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. bez poprawek.

22.

Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

więcej informacji o punkcie

23.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

24.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

25.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.

26.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (49) do ustawy.

27.

Ustawa o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

28.

Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

29.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

30.

Ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. bez poprawek.

31.

Ustawa o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

32.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

33.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. bez poprawek.

34.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

35.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

36.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. bez poprawek.

37.

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. bez poprawek.

38.

Ustawa o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. odrzucił ustawę.

39.

Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Tajlandii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 14 grudnia 2022 r.

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. bez poprawek.

40.

Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Malezji, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 14 grudnia 2022 r.

Senat w dniu 28 lipca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. bez poprawek.

41.

Drugie czytanie projektu uchwały w 600. rocznicę nadania praw miejskich Łodzi

Senat w dniu 27 lipca 2023 r. podjął uchwałę w 600. rocznicę nadania praw miejskich Łodzi.